peoples.ru

Zapach


[music: Podciechowski, Kutys, Kazmierski, Konarska; lyrics: Konarska]cofnij siê,

wypowiedz znów

imiê me.

Spróbuj dziœ przypomnieæ sobie

Moj¹ twarz.Ba³am siê twych s³ów

Wkrêca³y siê w g³owê m¹

Ba³am siê twoich r¹k

Oplata³y mnie

Ze wszystkich stronPowiedz mi

Jak teraz graj¹

Myœli twe

Spróbuj znów

Otworzyæ oczy

ZnaleŸæ siêZapach ten

Zwietrza³ ju¿

Wierzê, ¿e nigdy ju¿

Nie zawróci mnie

Z tej drogiPlease get back

say one more time

my name

and try it now

remind yourself

my faceI was scared

of your words

they twisted in

in my head

I was scared

of your hands

they were reaching me

from everywhereTell me now

how your thoughts

are playing now

try again

open your eyes

and find yourselfNow that scent

has fade away

I believe

from my way

it won't turn me back

never again

Moonlight

Zapach / Moonlight