peoples.ru

Wiem


"Mia³ 12 lat.

Nic innego nie mog³em mu daæ."Sta³am gdzieœ z ty³u

nie widzia³am jak szed³

coœ potê¿nie szarpnê³o

nieœwiadomy wzbi³ siê

na brutalny krótki lot

Sta³am z ty³u

kiedy niebo rozwar³o siê

martwy wiatr w³osy nam zdziera³

a od zimna posinia³y d³onieTeraz ju¿ wiem

¿e ty nag³¹ œmieræ rozdajesz

Karzesz gdy zechcesz mnie

du¿o ¿¹dasz a tak ma³o dajeszSta³am gdzieœ z ty³u

gdy dwanaœcie zapalonych œwiec

ze sto³u spad³o

Ogieñ rozpaczy serce nasze w

nich wypali³

Sta³am gdzieœ z ty³u

kiedy niebo rozwar³o siê

martwy wiatr w³osy nam zdziera³

A od zimna posinia³y d³onieTeraz ju¿ wiem...Sta³am gdzieœ z ty³u

patrz¹c jak bia³y i czarny Bóg

nurzaj¹ szpadle w ¿yciu

jak sypi¹ nimi ³zy

jak bardzo siê œmiej¹

jak nienawidz¹

Nagle wiedzia³am ju¿ ¿e dwóch

ich nie by³o nigdy

Biel by³a czerni¹, Bóg by³ jeden

Moonlight

Wiem / Moonlight