peoples.ru

To Co Za Drzwiami


"S¹ takie drzwi, za którymi mieszka

szczêœcie, tylko nikt na nich nie

napisa³ 'pchaæ', czy 'ci¹gn¹æ'."...jeœli czytasz

ten list...

za póŸno ju¿ jest

odwróciæ czas

...choæ raz uwierzyæ chcê...

odchodz¹c zatañczyæ jeszcze razcoœ umiera przez sen

ktoœ odchodzi nastêpnego dnia

otwieram kolejne drzwi

choæ po czêœci wierzyæ chcê

¿e to jesteœ typowiedz mi jak mam ¿yæ

poka¿ mi

otrzyj ³zy

w jednej chwili uwierzyæ chcê

¿e to w³aœnie to co znalaz³ampowoli rozgrzewaj mnie

przecie¿ nie chcesz zabiæ

...otwieram oczy

...otwieram usta by ¿yænie w s³owach teraz p³ywam

gor¹co...

i taniec krwi siê zaczyna...

nie muszê patrzeæ

cia³em widzê wszystko

... i... krêci siê œwiat w moich oczach

setki s³oñ eksploduje w g³owie...zasypiam lekko

Moonlight

To Co Za Drzwiami / Moonlight