peoples.ru

Tabu


[tekst: daniel potasz ; muzyka: daniel potasz, andrzej kutys, maja konarska]By³o to przelotne tak,

Myœleæ, ¿e nie by³o wcale

Widzia³em to tylko ja

PóŸniej zniknê³o gdzieœ

Lecz ja

We mnie ¿yje ta chwila

Pijê wino i myœlê

Pijê wino i czujê

To takie jadowite

Gdy tak patrzysz na mnie

Jak grzech, którego

Jestem tak blisko

To myœl,

Która narodziæ siê nie powinna

Chwila, której byæ nie powinno

W jednym spojrzeniu

Widzia³em nas

Jak kochamy siê

Jak obrazy mkn¹

Jak samotnoϾ opuszcza mnie

Jestem tak pewny siebie

Jeszcze raz myœlê, czy jesteœ snem

Nie, bo jaki sen

Tak ciep³y jest jak Ty.

Moonlight

Tabu / Moonlight