peoples.ru

Strach


Niejeden raz chowa³am w piasku g³owê

Co ci³gle sprawia, ¿e czujê siê coraz gorzej

Czuje siê coraz gorzej...

Rozgl³dam siê rozdarta w ka¿d³ stronê

A w mglist³ noc moje oczy s³ zapatrzone

Oczy zapatrzone...Zimny... zimny strach

Lodem skuty... skuty

Opêtañczy jak

Tych dreszczy smak

Strach przed strachem

Zimny... zimny strach

Lodem skuty... skuty tak

Opêtañczy jak

Tych dreszczy cierpki smak

Zimny... zimny strach

Lodem skuty... skuty

Opêtañczy jak

Tych dreszczy smak

Zimny... zimny strach

Lodem skuty... skuty takDla mnie od dziœ ju¿ nie bêdzie czasu, kredyt zamkniêty

Nie wiem czy mówiæ coœ ci³gle do utraty tchu

Czy milczeæ...

Nie mówiæ nic...Bojê siê straconego czasu

Strach przed zapomnieniem

Strach przed oczekiwaniem

Strach przed strachemMoje cia³o porzucone gdzieœ bez³adnie

Tej nocy koszmar rozszarpa³ mnie dok³adnie

Rozszarpa³ mnie dok³adnie...

I nie pomog³o nic, ¿e g³oœno krzycza³am

Snu ju¿ nigdy... nigdy nie zapomnia³am

Nigdy nie zapomnia³am...Zimny... zimny strach

Lodem skuty tak

Opêtañczy jak

Dreszczy cierpki smakStrach przed zapomnieniem

Strach przed oczekiwaniem

Oczekiwanie na strach

Strach przed strachemZimny... zimny strach

Lodem skuty... skuty

Opêtañczy jak

Tych dreszczy smak

Strach przed strachem

Zimny... zimny strach

Lodem skuty... skuty tak

Opêtañczy jak

Tych dreszczy cierpki smak

Zimny... zimny strach

Lodem skuty... skuty

Opêtañczy jak

Tych dreszczy smak

Zimny... zimny strach

Lodem skuty... skuty tak

Zimny... zimny... zimny strach...

Moonlight

Strach / Moonlight