peoples.ru

Ronaa


[tekst: Daniel Potasz; muzyka: Konarska, Podciechowski, Kutys, KaŸmierski, Bors]W³aœnie budzê siê

nie bardzo chcê

nic nie bêdzie tak

ju¿ powiedzianeZnika gdzieœ ten czar

wra¿liwych chwil

zemœci³ siê czas

i brak s³ów

Nigdy nie powiem ci ju¿

¿e to tak proste jest

nie powiem ci ¿e uœmiecham siê

na ka¿dy twój gest

nie powiem co te¿

¿e teraz to dziwaczne jest

nie ma miejsca na mi³oœæ

i nie umiem ju¿ kochaæ tak

W³aœnie proszê ciê

i bardzo chcê

¿eby by³o tak

jak powiedziane

Ju¿ zostawmy to

takim jak jest

nic nie bêdzie tak

ju¿ powiedziane

Moonlight

Ronaa / Moonlight