peoples.ru

Non Umbra


Widzê jak s³oñce rodzi siê na nowo

Ka¿dego dnia

Mogê otwieraæ oczy

Czuæ jak ciep³y wiatr nuci

Melodie na twarzy

Spokojna tak

Idê przed SiebiePatrzê prosto bez strachu

Wczoraj za mn± daleko

I nawet teraz u¶miecham siê

Ka¿da chwila jest dla mnie ju¿ dla mnieWidzê jak s³oñce rodzi siê na nowo

Wolna jak mg³a

Czujê bicie swego serca

Eksploduje co¶

Czego nie mogê zrozumieæ

Rozszala³e tak

W rzece wra¿eñ odp³ywaPrzez zamkniête oczy têcza krêci siê

W ró¿ne figury

Przez otwarte oczy ¶wiat³o

Niszczy umbra

Ju¿ o niczym nie chcê mówiæ

Niech na razie to tak trwa

Ta chwila mo¿e krótka

Lecz mojaWidzê jak s³oñce rodzi siê na nowo

Ka¿dego dnia

Ci±gle otwieram oczy

Niech na razie trwa

¦wiat, którego jestem czê¶ci±

Nie zatrzymam siê

Nie chcê straciæ, co ju¿ mamPatrzê prosto bez strachu

Wczoraj za mn± daleko

I nawet teraz u¶miecham siê

Ka¿da chwila jest dla mnie ju¿ dla mniePrzez zamkniête oczy têcza krêci siê

W ró¿ne figury

Przez otwarte oczy ¶wiat³o

Niszczy umbra

Ju¿ o niczym nie chcê mówiæ

Niech na razie to tak trwa

Ta chwila mo¿e krótka

Lecz moja

Moonlight

Non Umbra / Moonlight