peoples.ru

Noc


W nocy chowasz siê przed smutkiem

Ju¿ nie boli tak bardzo

...zamykasz oczy

noc jest matk± dla samotnych

podró¿ników

z ciemnych ulic

s± bezpieczni od spojrzeñ

drwin i wspó³czuciaW nocy wtulasz siê we mnie

Sen chroni mnie i ciebie

...zamykam oczynoc to czarny p³aszcz

rozdzierany bezlito¶ci± dnia

noc to wolno¶æ ma

noc to wolno¶æ dniaW nocy wtulasz siê we mnie

Sen chroni mnie i ciebie

...zamykam oczynoc to czarny p³aszcz

rozdzierany bezlito¶ci± dnia

noc to wolno¶æ ma

noc to wolno¶æ dniaNoc jest wolna od cierpienia

Spokój który wszystko ogrzewa

i sen który chroni ciebie przed my¶lamikiedy masz ju¿ do¶æ

i ciekawo¶æ prosi ciê

noc to bilet

na tamt± stronê

Moonlight

Noc / Moonlight