peoples.ru

Nic

[music: Potasz, Konarska; lyrics: Potasz](to dzieñ, w którym nie ma nic, tylko sen nie chciany

... chodzê i œpiê)Mówiê do ciebie... i œpiêKocham siê z tob¹

Zagubion¹ tw¹ rozkosz widz¹c... i œpiê nadalPatrzê na ciebie... i œpiêW ekstazê uciekasz

Zawiedzion¹ tw¹ rozkosz wiedzê... i œpiê nadal... i œpiê nadal(kiedy sen oddala siê

kiedy nie wiem po co iϾ

wstajê i to jest

ten w³aœnie dzieñ

w którym wszystko traci sens)The day nothing, nothing's here

only dream unwanted

I walk and sleepI talk to you

and sleep

I make love to you

I am lost when I see your bliss

and I still sleep

I look at you

and sleep

you run in extasy

disappointed I see your bliss

and I still sleepWhen my aim is far away

and I don't know what it's for

I get up and see that this is the day

When all is far away

And I don't know what it's for

I get up and see that this is the day

Moonlight

Nic / Moonlight