peoples.ru

Msza


Noc p³onie gwiazdami

Czarna twarz Boga

Srebrne guzy mi³osierdzia

Na zamkniêtych drzwiach

I szczelina œwitu

Blada linia milcz³cych warg

Nadchodz³cego dniaBy wierzyæ w Boga

Budujesz œwi³tynie

By zostaæ uczniem

Znajdujesz mistrzaBy wierzyæ w Boga

Budujesz œwi³tynie

By zostaæ uczniem

Znajdujesz mistrza

By zabiæ samotnoœæ

Stworzysz swój dom

Rozpalisz ogieñ

By rozgrzaæ ch³ód œcianBy wierzyæ w Boga

Budujesz œwi³tynie

By zostaæ uczniem

Znajdujesz mistrza

By zabiæ samotnoœæ

Stworzysz swój dom

Rozpalisz ogieñ

By rozgrzaæ ch³ód œcianKlêcz³c przed Bogiem

Zadajesz pokutê

Dla siebie, za siebie

Klêcz³c przed sob³

Uspokajasz sumienie

Dla siebie, za siebieKlêcz³c przed Bogiem

Zadajesz pokutê

Dla siebie, za siebie

Klêcz³c przed sob³

Uspokajasz sumienie

Dla siebie, za siebieDla siebie, za siebie...Ty jesteœ Bogiem

Ty jesteœ cz³owiekiem

Ty jesteœ sob³

Ty jesteœ mn³

Ty jesteœ Bogiem

Ty jesteœ cz³owiekiem

Ty jesteœ sob³

Ty jesteœ mn³

Ty jesteœ Bogiem...

Ty jesteœ Bogiem...

Ty jesteœ Bogiem...

Ty jesteœ Bogiem...

Moonlight

Msza / Moonlight