peoples.ru

La Dance Macabre


"Szczêœcie...

Niedowierzanie...

Szaleñstwo...

Po¿¹danie..."Ratuj mnie bym rozumu nie straci³

powiedz ¿e to nie sen

tonê w po¿¹daniu

Zabierz mnie gdzieœ

Powtarzaj jeszcze raz

To tak wspaniale boliZasn¹³ rozum pogrzebany

pochowane le¿y cia³o

Ja p³ywam w oceanie moich marzeñTaniec ju¿ rozpocz¹³ siê

rozko³ysane myœli w g³owie

Zapomnia³em ju¿ o wszystkim

Nie wiem co od œmierci ¿ycie dzieliRatuj mnie bym rozumu nie straci³

powiedz ¿e to nie sen

tonê w po¿¹daniu

Zabierz mnie gdzieœ

powtarzaj jeszcze raz

To tak wspaniale boli

Moonlight

La Dance Macabre / Moonlight