peoples.ru

Kochanka


[tekst: daniel potasz; muzyka: daniel potasz, maja konarska]Któ¿ jak nie On

Tchn¹³ w cia³o Twe

Dzikoœæ nieludzk¹

Któ¿ jak nie On

Da³ Ci

Lubie¿noœæ zmys³ów

I fantazjê opêtan¹

Z moim cia³em gra³aœ

Gdy kochank¹ by³aœ moj¹

Gdy skradziona zosta³aœ

Przeze mnie

Patrzyliœmy w siebie

Zanim cia³a nasze

Splot³y siê pierwszy raz

Najpierw niewinnie

Jakbyœ nie wiedzia³a

Kto cia³o Ci da³

Bêd¹c w piekle dotyka³aœ nieba

Nie raz

Zamyka³aœ oczy i bra³aœ

Chcia³aœ i chciana by³aœ

Odesz³aœ nagle jak drobina marzeñ

Moonlight

Kochanka / Moonlight