peoples.ru

Jesugej Von Baatur


[music: Potasz, Konarska; lyrics: Potasz]Oddaæ by mo¿na

Co w sobie mam

Mówiæ i mówiæ

Bez koñca

Oddaæ by mo¿na i siebie te¿Gdyby ktoœ zechcia³ wzi¹æ

Baga¿ tenOtwieram wszystkie bramy swe

I mówiê podejdŸ i coœ weŸ£zami wam p³acê za to co czujecie

Tragedia moja

Przetrwaæ pomaga wam chwile z³e

W ciszy wci¹¿ piszê

ZABIJAM SIÊ BYŒCIE MIELI CO JEŒÆza bardzo chcê, by zrozumia³ ktoœ

kim jestem ja

a przecie¿ to tak proste jest

otwieram wszystkie bramy sweWhat's in my head

I could give back

and tell and tell

and tell with no end

I could give back

even me

if anyone wants

to take back all of itI open all of my gates

and I say please take everythingI pay you with tears

for what you feel

what helps you to survive

it's my tragedy

all your bad days

I'm still writing quiet

I'm killing myself

to feed all of youI want too much

to be understood

who I am

and that is so easy

look at me

I open all of my gates

Moonlight

Jesugej Von Baatur / Moonlight