peoples.ru

Inermis II


Uwierz ¿e wa¿ne jest co dzi¶ siê sta³o

Uwierz ¿e ¶wiata nie by³o

I my go stworzyli¶my

Jeste¶ latarni± ¶wiat³em

Co rozpêdza chmury z³e

Jak si³a poci±gu

Który wiedzie mnie przez ¿ycieUwierz tego nie ma co na zewn±trz

Nadajemy sens obrazom

W które chcemy wierzyæUwierz ¿e wa¿ne jest co dzi¶ siê sta³o

Uwierz ¿e ¶wiata nie by³o

I my go stworzyli¶my

Jeste¶ latarni± ¶wiat³em

Co rozpêdza chmury z³e

Jak si³a poci±gu

Który wiedzie mnie przez ¿ycieMówimy i tak wygl±da nasz ¶wiat

Nieproszonych nie ma

A niewierni lewituj± poza snem

S³owa twoich my¶li maj± si³ê tworzenia

Ustalasz dobro i granice z³a

Kto grzesznikiem kto wybawc± twymMówimy i tak wygl±da nasz ¶wiat

Nieproszonych nie ma

A niewierni lewituj± poza snem

S³owa twoich my¶li maj± si³ê tworzenia

Ustalasz dobro i granice z³a

Kto grzesznikiem kto wybawc± twymA niewierni s± niewinni

Zapomnieli s³ów tworzenia

Odepchnêli taki stan

Mówi±c pró¿ny i bez celu

Pokutuj± w ciszy swej

W ciszy swojego domu

A ty jeszcze raz.........uwierz

Moonlight

Inermis II / Moonlight