peoples.ru

Inermis


Co jest ¼le

Chcia³abym wiedzieæ

To co mówisz mi to chyba ¿art

W moim ¶wiecie ju¿ nie ma krat

Klucz od drzwi w zamku tkwi

Otwieram serce

K³adê je na twoje rêce

Wtedy idê tam

Gdzie ju¿ nigdy nie bêdê sama

Otwieram serce

K³adê je na twoje rêce

Wtedy idê tam...Noc ca³a nie mo¿e byæ bia³a

Spokojny sen zabija dzieñ

Budzê siê i s³yszê ciêCo jest ¼le

Chcia³abym wiedzieæ

To co mówisz mi to chyba ¿art

W moim ¶wiecie ju¿ nie ma krat

Klucz od drzwi w zamku tkwi

Otwieram serce

K³adê je na twoje rêce

Wtedy idê tam

Gdzie ju¿ nigdy nie bêdê sama

Otwieram serce

K³adê je na twoje rêce

Wtedy idê tam...Noc ca³a nie mo¿e byæ bia³a

Spokojny sen zabija dzieñ

Budzê siê i s³yszê ciêCo jest ¼le

Chcia³abym wiedzieæ

To co mówisz mi to chyba ¿art

Gdy jeste¶my tam

Nic nie przeszkadza nam

Byæ takimi

Jakimi chcemy byæ...

Gdy jeste¶my tam

Nic nie przeszkadza nam

Byæ takimi

Jakimi chcemy byæ...

Moonlight

Inermis / Moonlight