peoples.ru

Hexe


Czasem przychodzi ktoœ

I mówi d³ugo - ja s³ucham

Czasem przychodzi ktoœ

I mówi g³oœno - ja s³ucham

Podsyca z³oœæ, karmi mnie stosem s³ów

Karmi mnie stosem s³ówCzasem przychodzi ktoœ

I mówi d³ugo - ja s³ucham

Czasem przychodzi ktoœ

I mówi g³oœno - ja s³ucham

I karmi mnie stosem s³ów - ja s³ucham

Karmi mnie stosem s³ówJa palê siê... ja palê siê

Ona jest we mnie

Ja palê siê... ja palê siê

Przenika przez cia³o

Hexe...

Mêczy wieloma czarnymi rêkami

Wsysa siê do mózgu g³êboko

Hexe...Ja palê siê... ja palê siê

Ona póŸniej mêczy mnie...

Ja palê siê... ja palê siê

Ona mêczy mnie

Ja palê siê... ja palê siê

Niedomówienia ci³gn³ mnie

Ja palê siê... ja palê siê

One ci³gn³ mnie

Hexe...

Moonlight

Hexe / Moonlight