peoples.ru

Extaza Milczenia


Wszystko by³o bez emocji

Trochê z obawami

Jednak bez okrzyku

I bez szeptu...

I bez szeptuJadowite poca³unki

Wszystkie na jego ustach

Wytrwaliœmy do koñca

Bez namys³u i bez s³owaJadowite poca³unki

Wszystkie na jego ustach

Wytrwaliœmy do koñca

Bez namys³u i bez s³owaEgzekucja by³a krótka

Jak dzwon zabrzmia³y

Setki szybkich oddechów

Odesz³a chwila, której wszyscy

Siê obawiali... obawialiJadowite poca³unki

Wszystkie na jego ustach

Wytrwaliœmy do koñca

Bez namys³u i bez s³owaJadowite poca³unki

Wszystkie na jego ustach

Wytrwaliœmy do koñca

Bez namys³u i bez s³owaPodchodzi³ do t³umu

On podchodzi³ do t³umu

Wyci³ga³ d³oñ...

Wyci³ga³ d³oñ...

Wyci³ga³ d³oñ

A my staliœmy w cieniu...

A my staliœmy w cieniu

Bez uœmiechu, bez wyrazu

Bez uœmiechu...

Odszed³...

On odszed³...

On odszed³Jadowite poca³unki

Wszystkie na jego ustach

Wytrwaliœmy do koñca

Bez namys³u i bez s³owaJadowite poca³unki

Wszystkie na jego ustach

Wytrwaliœmy do koñca

Bez namys³u i bez s³owaExtaza milczenia

Jakby taniec g³uchoniemych

Extaza milczenia

Jakby taniec g³uchoniemych

Extaza milczenia

Bez wyrazu, bez s³owa

Bez wyrazu, bez s³owa

Bez s³owa

W ciszy...

Moonlight

Extaza Milczenia / Moonlight