peoples.ru

Deformis


Wczoraj by³am...

Dzisiaj jestem...

Widzia³am... Zmienia³am... S³ysza³am...Widzê sny...

Widzia³am sny, których nie znasz

Obrazy o ramach wygiêtych

W ³uki wieloboków

Barwy

Widzieæ sny, których nikt nie mia³

I barwy nie zapisane

Barwy nie zapisane...

Barwy nie zapisane...

Nie zapisane...

Nie zapisane

Deformis...Co widzisz na tym obrazie ?

Uœpiony zegar...

Uœpiony zegar...

Nie widzê nic

Nie widzê nic

Nie widzê nic !Powielam wizualny stereotyp

Nadzieja w snach

W wyobraŸni...

W deformacji...Powielam wizualny stereotyp

Nadzieja w snach

W wyobraŸni...

W deformacji...Ja...

Ty...

Wiatr...

Burza...

Bóg...

Ka¿dy inny

Nie taki sam

Ju¿ nigdy nie taki sam

Ka¿dy inny

Nie taki sam

Ju¿ nigdy nie taki sam

Ka¿dy inny

Nie taki sam

Ju¿ nigdy nie taki sam

Ka¿dy inny

Nie taki sam

Ju¿ nigdy nie taki samW jednym œwiecie

Milion œwiatów

W jednym œwiecie

Milion œwiatów

Dla ka¿dego osobny, inny,

Dla ka¿dego osobny...

Dla wszystkich ten sam

Ten sam...

Ten sam...

Ten sam...

Ten sam...

Moonlight

Deformis / Moonlight