peoples.ru

Conquistador


Odp³ywam gdzieœ co noc

By wracaæ ka¿dego dnia

Sen, waham siê

Myœlê, ze to œmieræ

Zasypiaæ lekko jest

Ciê¿ko budziæ siêPotrzeba mi wykrzyczeæ jeszcze jedn³ rzecz

Czekam na znak, co z ¿ycia teatr czyni

Rozg³aszam na ca³y œwiat...

Czekam na znak, co z ¿ycia teatr czyni

Rozg³aszam na ca³y œwiat

Czekam na znak, co z ¿ycia teatr czyniMo¿e choæby raz

Cicho siê wkraœæ

Do barw do barw

Do barw do barwTrzeba przerwaæ monotoniê, monotoniê dnia

Trzeba przerwaæ monotoniê, monotoniê dnia

OdnaleŸæ j³, przeczekaæ j³, zapomnieæMo¿e choæby raz

Cicho siê wkraœæ

Do barw do barw

Do barw do barwLecz ma wci³¿ ten sam stan

Wci³¿ ten sam stan

Lecz ma wci³¿ ten sam stan

Wci³¿ ten sam stanTrzeba zabiæ monotoniê, monotoniê dnia

Trzeba zabiæ monotoniê, monotoniê dniaTrzeba zabiæ monotoniê, monotoniê dnia

Trzeba zabiæ monotoniê, monotoniê dnia

Trzeba zabiæ monotoniê, monotoniê dnia

Trzeba zabiæ monotoniê, monotoniê dnia

Trzeba zabiæ monotoniê, monotoniê dnia

Trzeba zabiæ monotoniê, monotoniê dnia

Trzeba zabiæ...Moja egzekucja patrz

Bezsenna egzekucja patrz

¯eby byæ na Twoim miejscu wiele bym da³aZasypiam co noc myœl³c, ¿e ostatni raz

¯yjê jeszcze, bo ci³gle siê mylê

¯yjê jeszcze

¯yjê...

¯yjê

Moonlight

Conquistador / Moonlight