peoples.ru

Ansuu


Jestem matk¹

duchem zdarzeñ

w drzewach si³a

i wietrze moja

kocham ciê jak nikt nie kocha³

mówiê i s³yszysz - tak to jaZamieniam rany w dotyk delikatny

gorzki stan w s³odycz obracam

po to aby dobrze by³o znów

po to aby pokazaæ ci ¿e to jai ci¹gle robiê tak

by pokazaæ ci ¿e to jaI znów odbieram strach

i wci¹¿ odbieram ³zy

i ci¹gle robiê tak

by pokazaæ ci ¿e to jaPokazujê ci jak p³aczê

by wypaliæ twoje ³zy

dotykam ran rozdaj¹c rozkosz

zabieram ci wspomnienia z³e

i znów odbieram strach

i wci¹¿ odbieram ³zy

i ci¹gle robiê tak

by pokazaæ ci ¿e to ja

Moonlight

Ansuu / Moonlight