Музыкана peoples.ru

 Impaled Nazarene Impaled Nazareneрок-группа

KALI YAGA

Ugra-Karma, Kali-Yaga, Multi-ShivaAkty taki ta te taa - asti ke se nu pa taa

Sa ist ha na sa pun saa - hate tasmin Ugra-KarmaKeshatan ta nu tatam - tatum ta ma tatum

Kehatsan ma Kali-Yaga - ultra kasma swarto paro lokoUgra-Karma, Kali-Yaga, Multi-ShivaGeha kehi viboko yam - aviekvo yati vibako yam

Avikveko yati pura yam - sata yastani purako yamMahatam yo a kas tu - nu svarta paro loko

Viabkoke te a I mahatam - mahatem te I iki Kali-Yaga

Impaled Nazarene

KALI YAGA / Impaled Nazarene

Добавьте свою новость

Здесь