Музыкана peoples.ru

 F4 F4поп-группа

Ti I Se Cien

lei le pu yao cien wai

pa wo wa ji lai du ke dong guai gan pukuan beng you you nan sei hai

leng leng te wei kuan wo te sou sin

wei ni wa ji lai

cia fei wen nuan i ce nuan tao ni siang gai ni sinjing te gang ting rang wo lai dien man

cuo dien hue pei cing dien ming dien lai ji tai tong sin te kan jing pu

hue dao daikuan sin jang cai cio suan

ni wo cai ren nao sien hoa cong cou san you jing hue ti i se cien kan

lai rang diao luan te sin bing dang sia lai jong sin te hu si cien tan sen sen te man man

te beng you ce yao

we ce ni pao cing ni siang sin ni wo jue tingfan le pu yao cien wai

pa wo cao ju lai bei ni fu tan sui peikuan beng you you nan sei hai

leng leng te wei kuan wo te sou sin

wei ni wa ji lai

cia fei wen nuan i ce nuan tao ni siang gai ni sinjing te gang ting rang wo lai dien man

cuo dien hue pei cing dien ming dien lai ji tai tong sin te kan jing pu

hue dao daikuan sin jang cai cio suan

ni pe ku tan ya te ciao pu ju lai wo ti i se cien song ju kuanlai rang diao luan te sin bing dang sia lai jong sin te hu si cien tan sen sen te man man

te beng you ce yao

we ce ni pao cing ni siang sin ni wo jue ting

F4

Ti I Se Cien / F4

Добавьте свою новость

Здесь