Музыкана peoples.ru

 Clannad Clannadфолк-группа

Dheanainn Sugradh

Dheanainn sgradh ris an nigh'n dubh

'n deidh dhomb irigh as a 'mhadainn

Dheanainn sgradh ris an nigh'n dubhDheanainn sgradh ris a' ghruagaich

Nuair a bhiodh a' sluagh nan cadalDheanainn sgradh ris an am dsgadh

'n am na siil a bhith 'gham pasgadhDi-luain an didh di-domhnaich

Dh'fhalbh sinn le senaid a arcaibhBha muir gorm a'ruith fo cuinnlein

's i cur still a grunnd an aigeilRiof 'gha ceangal 's riof 'gha fuasgladh

Muir ma guallain fuaim is fead oirrNull ma chaolas na rimh

B'fheudar dhuinn am bm a leaiseadhNull ma chaolas na fraing

Maide 'na limh 's gaoth 'gha greasadDh'fheumadh prsan thigh'n a bth dhith

Ged a bhiodh e crn an cairtealGed a bhiodh e crn an irleach

Dh'fheumadh prsan dheth thigh'n dhachaidhDhanfainn sgradh leis an gcailn dubh

Tar is dom ir ar maidlin

Dheanainn sgradh leis an gcailn dubhDhanfainn sgradh leis an mbroinneal

Nuair a bheadh an pobal ina gcodladhDhanfainn sgradh in am disthe

Is in am na seolta a bheith bhfilleadhD luain tar is d domhnaigh

D'infomar le sinad as inse orcBhi muir ghorm ag rith faoina coincn

Is ag baint steall as grinneall na farraigemireCrsa cheangal is crsa scaoileadh

Muir faoina gulainn, fuiam agus fead uirthiSall faoi chaol na rimbe

Ba gh dinn an bumaille a fhastSall faoi chaol na fraince

Bhi s faoi stiir agus an ghaoth tiomintNi raibh tad ba gh a splaghsil

Ar mo mhaighdean as a teacht abhailleNior mbiste firn a theatcht n siopa di

Ri d mbeadh s corin an cheathrFi d mbeadh s corin an t-orlach

Nior mbiste frin di a theacht abhaille

Clannad

Dheanainn Sugradh / Clannad

Добавьте свою новость

Здесь