Музыкана peoples.ru

 Clannad Clannadфолк-группа

An Mhaighdean Mhara

Is cosu/il gur mheath tu/ no/ gur thre/ig tu/ an greann,

Ta/ sneachta ga freasach fa/ bhe/al na mbeann',

Do chu/l bui/ daite 's do bhe/ili/n sa/mh,

Siud chugaibh mary chinidh 's i/ ndiaidh an e/irne 'shna/mhA mha/ithri/n dhi/lis, du/irt ma/ire bha/n,

Fa/ bhruach an chladaigh 's fa/ bhe/al na tra/

Maighdea/n mhara, mo mha/ithri/n ard,

Siud chugaibh mary chinidh 's i/ ndiaidh an e/irne 'shna/mhTa/ mise tuirseach agus beidh ga la/

Mo mha/ire bhroinngheal 's mo pha/draig ba/n

Ar bharr na dtonna 's fa/ bhe/al na tra/

Siud chugaibh mary chinidh 's i/ ndiaidh an e/irne 'shna/mh

Clannad

An Mhaighdean Mhara / Clannad

Добавьте свою новость

Здесь