Музыкана peoples.ru

Oh Mo Dhu haich Oh My Country

----------------------------------------------------------------------------

Another traditional Scottish song, this one not very well known.

It's public domain though. These lyrics came from the copy I have

of the song on the Sidewaulk album by CapercaillieHope all you Gaelic learners out there will benefit from the bilingual

lyrics!. Oh, and apologies to anyone from Manitoba :-)Oh mo dhu haich - Oh my country (trad.)An emigrant song in praise of Uist. The beautiful words were written by

Allan McPhee who lived at Loch Carnan, South Uist.O mo dhu haich 'stu th'air m'aire

Uibhist chumhraidh u

nan gallan,

Far a faighte na daoin' uaisle,

Far 'm bu dual do Mhac 'ic Ailein.

Ti

a'mhurain, ti

an eorna

Ti

's am pailt a h-uile seo

sa

Far am bi na gillean oga

Gabhail o

an 's 'g ol an lionna

Thig iad ugainn, carach, seolta

Gus ar mealladh far ar n-eolais;

Molaidh iad dhuinn Manitoa,

Du haich fhuar gun ghual, gun mhoine.

Cha leig mi leas a bhith 'ga innse,

Nuair a ruigear, 'sann a chithear,

Samhradh goirid foghar si heil,

Geamhradh fada na droch-shide

Nam biodh agam fhin de sto

as

Da dheis aodaich, paidhir bhrogan

Agus m'fha

adh bhith 'nam phoca

'Sann air Uibhist dheanainn seoladh

--------------------------------------------------------------------------------

The song 'the mist covered mountains' on the Local Hero soundtrack is

a traditional Gaelic song, 'Chi mi na mor-bheanna' (I will see the big

mountains). Here's the words of the chorus incase you fancy singing along

the next time you play the soundtrack! This song was also played at

John F. Kennedy's funeral. It was written in 1856 by John Cameron of

Ballachulish.O chi, chi mi na mo

-bheanna

O chi, chi mi na co

r-bheanna,

O chi, chi mi na coireachan

chi mi na sgoran fo cheo.Translation:O I will see, see the big mountains

O I will see, see the peaked mountains

O I will see, see the corries,

I will see the misty peaks

Oh Mo Dhu haich Oh My Country /

Добавьте свою новость

Здесь