Музыкана peoples.ru

An Fharraige

E/ist le ceol binn na farraige

Siu/l thart fa/n chladaighE/ist le ceol binn na farraige

Siu/l thart fa/n chladaigh

An a/it a mothaionn tu/sa suaimhneas

An a/it a mothaionn tu/sa ciu/nas

Ag e/isteacht leis an taoide

Amach is isteach

Fuaim na gaoithe do/chas beo

Lig do shu/ile sineadh go bun an aeir

Fe/ach anois ta/ so/la/s ag mo chroi/Amharc amach ar an fharraige

Gan comhra/ na comhairle ar an tra/ bha/n

An a/it a chim gorm glas an uisce

An a/it a chimse tonnai ag damhsa romhanAg e/isteacht leis an taoide

Amach is isteach

Fuaim na gaoithe do/chas beo

Lig do shu/ile sineadh go bun an aeir

Fe/ach anois ta/ so/la/s ag mo chroi/E/ist le ceol binn na farraige

Siu/l thart fa/n chladaigh

An a/it a mothaionn tu/sa suaimhneas

An a/it a mothaionn tu/sa ciu/nasAg e/isteacht leis an taoide

Amach is isteach

Fuaim na gaoithe do/chas beo

Lig do shu/ile sineadh go bun an aeir

Fe/ach anois ta/ so/la/s ag mo chroi/(Listen to the healing sounds of the ocean

as you walk alone on an empty shore

Where you see the bluegreen colour of te water

as the waves dance before you.

Where you feel the power and magic of the

setting sun, giving hope and comfort

to my heart

An Fharraige /

Добавьте свою новость

Здесь