Музыкана peoples.ru

Samti Li Pudra

Samti li pudra

Tsavaty risim!

lavashty simla ,mekushetet kisim,

Silsalty sehar

vehakol kvar mmuhan!

ahashav rak hasssssser!

sheyavoe ha'hatan.....samti li pudra......x2ti ti tiiiiiiii

ti ti tiiiiiiiiiii

ti ti

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Samti Li Pudra /

Добавьте свою новость

Здесь