Музыкана peoples.ru

 The Prodigy The Prodigyэлектронная группа

No Good (Start The Dance)
Yo..yo..you're no good to me.
Yo..yo..you're no good to me.

Yo..yo..you're no good to me.
Yo..yo..you're no good to me.

You're no good for me,
I don't need nobody
Don't need no one, that's no good for me

You're no good for me,
I don't need nobody
Don't need no one, that's no good for me

You're no good for me,
I don't need nobody
Don't need no one, that's no good for me

You're no good for me,
I don't need nobody
Don't need no one, that's no good for me

You're no good for me,
I don't need nobody
Don't need no one, that's no good for me

You're no good for me,
I don't need nobody
Don't need no one, that's no good for me

You're no good for me,
I don't need nobody
Don't need no one, that's no good for me

You're no good for me,
I don't need nobody
Don't need no one, that's no good for me

Yo..yo..you're no good to me.
Yo..yo..you're no good to me.
Yo..yo..you're no good to me.

Yo..yo..you're no good to me.
Yo..yo..you're no good to me.
Yo..yo..you're no good to me.

You're no good for me,
I don't need nobody
Don't need no one, that's no good for me

You're no good for me,
I don't need nobody
Don't need no one, that's no good for me

You're no good for me,
I don't need nobody
Don't need no one, that's no good for me

You're no good for me,
I don't need nobody
Don't need no one, that's no good for me

Yo..yo..you're no good to me.
Yo..yo..you're no good to me.

Yo..yo..you're no good to me

You're no good for me,
I don't need nobody
Don't need no one, that's no good for me

You're no good for me,
I don't need nobody
Don't need no one, that's no good for me

You're no good for me,
I don't need nobody
Don't need no one, that's no good for me

You're no good for me,
I don't need nobody
Don't need no one, that's no good for me

The Prodigy

No Good (Start The Dance) / The Prodigy

Добавьте свою новость

Здесь